Privacy Policy

Laatste wijziging: 28 januari 2020

 1. Database

  1. Algemeen

   Deze Privacy policy legt uit hoe Companyweb (zoals hieronder gedefinieerd) informatie aangaande zelfstandigen, zaakvoerders en vennootschapsbestuurders (collectief "u" of "uw") ("Persoonsgegevens") verzamelt of anderszins gebruikt in het kader van de exploitatie van haar bedrijfsactiviteiten via de website https://www.companyweb.be (de "Website") en de Companyweb applicatie (samen aangeduid als de "Platformen"). Daarnaast bevat deze Privacy policy ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens die we verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.

   De BV Companyweb met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248D, ingeschreven in de KBO (RPR Brussel) onder het nummer: 0869.703.978 ("Companyweb") is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens op de Platformen.

   Als verwerkingsverantwoordelijke is Companyweb verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming gebeurt met de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   Deze Privacy policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De datum van de meest recente herziening zal bovenaan op deze pagina verschijnen. Gelieve deze Privacy policy aandachtig te lezen alvorens uw persoonsgegevens door te geven. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, kunt u onze Functionaris voor Gegevensbescherming bereiken via [email protected].

  2. Persoonsgegevens die verzameld worden

   Companyweb verzamelt automatisch gegevens aangaande bedrijven, zelfstandigen, zaakvoerders en vennootschapsbestuurders. Meer specifiek kunnen de volgende Persoonsgegevens verwerkt worden:

   • identificatie data, persoonlijke kenmerken, economische en financiële informatie, beroep en job (mandaten) en betalingsgedrag.
   • Companyweb verzamelt enkel uw gegevens gerelateerd aan professionele activiteiten als zelfstandige of binnen een vennootschap. Wij verzamelen geen andere Persoonsgegevens.
   • Companyweb verzamelt ook Persoonsgegevens die u via het gebruik van online formulieren of per e-mail aan ons doorgeeft.

   Companyweb haalt deze Persoonsgegevens uit publicaties in het Belgisch Staatsblad en uit de KBO. Voor wat betreft informatie aangaande uw betalingsgedrag, verkrijgt Companyweb deze informatie via andere bedrijven.

  3. Doeleinden en wettelijke basis van de verwerking

   De door ons verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om een online databank van bedrijfsgegevens aan te bieden, bestaande uit, onder andere, een verzameling van vooraf reeds publiek beschikbare informatie (de "CW Databank"). Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook om u te contacteren en om u op de hoogte te houden van de activiteiten en aanbiedingen van Companyweb.

   De verwerking van uw Persoonsgegevens door Companyweb gebeurt op basis van de volgende wettelijke basissen:

   Categorieën van persoonsgegevens Wettelijke basis
   Identificatie data, persoonlijke kenmerken, economische en financiële informatie, beroep en job (mandaten) Gerechtvaardigd belang van Companyweb: uitbaten van de CW Databank.
   Gegevens inzake uw betalingsgedrag Gerechtvaardigd belang van Companyweb: uitbaten van de CW Databank.
   Identificatie data (i) Uw toestemming, om u te contacteren op uw vraag of (ii) het gerechtvaardigd belang van Companyweb om haar diensten en producten te promoten.
  4. Aan wie kunnen we uw Persoonsgegevens meedelen?

   In het kader van de uitbating van onze CW Databank, kunnen wij uw Persoonsgegevens beschikbaar maken aan onze betalende klanten en, in beperkte mate, aan gratis gebruikers van onze CW Databank. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook beschikbaar maken aan dienstverleners en partners waarop wij een beroep doen voor het uitbaten van onze CW Databank. Dit omvat onder andere de mededeling aan dienstverleners die we gebruiken om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT platform beheer of support diensten, infrastructuur-en applicatiediensten, marketing en data analyse.

   Verder kunnen wij uw Persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers:

   • Elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is (i) vanwege de geldende wetgeving of regulering, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen;
   • Onze auditoren, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een andere doeleinde te gebruiken;
   • Aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw Persoonsgegevens enkel mag gebruiken voor doeleinden omschreven in deze Privacy policy; of
   • Aan gelijk welke andere persoon indien we uw voorafgaande toestemming hebben voor deze mededeling.
  5. Duur van het bijhouden van de Persoonsgegevens

   Alle Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Companyweb. Meer specifiek, houdt Companyweb in principe uw Persoonsgegevens bij voor een periode van 20 jaar na de stopzetting van uw mandaat in een vennootschap. Het voorgaande geldt niet voor gegevens met betrekking tot uw betalingsgedrag, die worden slechts bijgehouden voor een periode van 18 maanden.

  6. Uw rechten betreffende gegevensbescherming

   Companyweb beantwoordt alle verzoeken die zij ontvangt van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

   1. Recht van toegang en verbetering

    U heeft het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, deze te verbeteren, wijzigen of verwijderen en dit door verzending van een e-mail aan [email protected] of per brief aan het adres Leuvensesteenweg 248D, 1800 Vilvoorde, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

   2. Recht van verzet, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid

    U kunt uw recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan [email protected]. U kunt u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen van Companyweb of indien Companyweb over een gerechtvaardigd belang beschikt om uw Persoonsgegevens te verwerken dat zwaarder doorweegt.

    U kunt verder in bepaalde omstandigheden, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. U kunt opnieuw deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via [email protected].

   3. Toestemming

    Indien we uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kan u op gelijk welk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

   4. Direct marketing

    U beschikt over het recht om u op gelijk welk ogenblik af te melden voor marketing communicatie die we u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "uitschrijven of "afmelden" link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierin vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing).

   5. Klacht

    Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)

  7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

   1. Companyweb heeft gepaste veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens verzameld op de Platformen te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze Persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
   2. In geen geval kan Companyweb aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.
   3. Companyweb houdt u eraan u ervan te verwittigen dat de Platformen links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die Companyweb niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Companyweb. Companyweb is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Companyweb raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.
  8. Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

   1. Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar, en verwerkt worden in, andere landen dan degene waarvan u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschillen van de wetgeving van uw land en, in sommige gevallen, minder bescherming kunnen bieden.
   2. Meer specifiek bevinden onze servers zich in België, en zijn onze derde partijen dienstverleners en partners wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer we uw Persoonsgegevens verzamelen, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen.
   3. We hebben echter de passende waarborgen genomen om er voor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met deze Verklaring wanneer we deze doorgeven aan onze derde partijen dienstverleners. Op uw verzoek kunnen we u hier meer informatie over bezorgen.
 2. Privacyverklaring Klanten, Prospecten, Leveranciers en Zakelijke Partners

  1. Over deze verklaring

   1. Deze Privacyverklaring ("Verklaring") legt uit hoe we (zoals hieronder gedefinieerd) informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens") in uw hoedanigheid van (i) prospect (voor het gebruik van een gratis testlogin) of (ii) klant (inclusief individuele gebruikers van de Companyweb databank), leverancier of zakelijke partner (of als onze contactpersoon bij deze entiteiten) ("u" of "uw") van Companyweb ("Companyweb", "we", en "onze") verzamelen, delen en gebruiken.
   2. Deze Verklaring bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens die we verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.
   3. Companyweb neemt de naleving van haar privacy verplichtingen ernstig. Daarom hebben we deze Verklaring opgesteld, die de standaarden beschrijft die Companyweb toepast om uw Persoonsgegevens te beschermen.
   4. Voor de toepassing van deze Verklaring, treedt Companyweb, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 248 bus D, B-1800 Vilvoorde en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0869.703.978 en met BTW BE0869703978 op als verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke, is Companyweb verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
   5. Neem alstublieft de tijd om deze Verklaring aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via [email protected].
  2. Welke Persoonsgegevens verzamelt Companyweb en waarom?

   1. De categorieën van Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, en de redenen waarvoor we deze verwerken, omvatten:

    Waarom Categorieën Wettelijke basis
    Klantenbeheer (inclusief facturatie) en beheer prospecten
    • Identificatie gegevens;
    • Financiële kenmerken;
    • Opleiding en training; en
    • Beroep en job.
    • Contractuele noodzaak;
    • Het gerechtvaardigd belang van Companyweb: de bedrijfsvoering van Companyweb; en
    • Naleven van een wettelijke verplichting.
    Het aanbieden van de functionaliteiten in de Companyweb databank (inclusief het verlenen van support)
    • Identificatie gegevens;
    • Elektronische identificatie gegevens;
    • Contactgegevens (e-mailadres);
    • Informatie gelinkt aan uw gebruik van de Companyweb databank (bv. uw gebruik van de "favorieten" optie, het zetten van alerts);
    • Beroep en job; en
    • Online tracking en usage data.
    • Contractuele noodzaak; en
    • Het gerechtvaardigd belang van Companyweb: de bedrijfsvoering van Companyweb (inclusief het verbeteren en individualiseren van haar diensten); en
    • Uw toestemming.
    Gebruikers informeren over de mogelijkheden van hun account
    • Identificatie gegevens; en
    • Contactgegevens (e-mailadres)
    • Gerechtvaardigd belang van Companyweb: optimalisatie van het gebruik van haar diensten.
    Beheer leveranciers
    • NaamIdentificatiegegevens;
    • Contactgegevens (e-mailadres, adres, telefoonnummer);
    • Financiële kenmerken;
    • Beroep en job; en
    • Historiek bestellingen.
    • Contractuele noodzaak;
    • Naleven van een wettelijke verplichting; en
    • Het gerechtvaardigd belang van Companyweb: de bedrijfsvoering van Companyweb.
    Marketing (nieuwsbrief en aanbiedingen)
    • E-mailadres; en
    • Telefoonnummer.
    • Uw toestemming; of
    • Het gerechtvaardigd belang van Companyweb: het promoten van de diensten en producten van Companyweb.
    Beheer van geschillen
    • De categorieën die hierboven opgesomd werden
    • Gerechtvaardigd belang van Companyweb: het vrijwaren van de rechten van Companyweb.
    Beantwoorden van vragen/ondersteuning bij problemen
    • De categorieën Persoonsgegevens die u ons bezorgt.
    • Uw toestemming.

    Het geven van een aantal van de hierboven vermelde Persoonsgegevens zijn een voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met ons voor het gebruik van onze Companyweb database. Op het ogenblik dat u deze Persoonsgegevens dient te bezorgen zal vermeld worden of het gaat om een verplicht in te vullen veld. Indien u weigert om deze Persoonsgegevens te bezorgen, zal u geen gebruik kunnen maken van de Companyweb databank of verbonden diensten die wij aanbieden.

    Indien we u vragen om andere Persoonsgegevens te bezorgen die niet hierboven beschreven staan, dan zullen we op het ogenblik dat we deze Persoonsgegevens verzamelen, preciseren welke Persoonsgegevens we u vragen te bezorgen en de redenen waarom we dit vragen.

   2. We kunnen ook bepaalde informatie automatisch van uw toestel verzamelen. Meer specifiek kan de informatie die we automatisch verzamelen informatie omvatten zoals uw IP-adres, toesteltype, unieke identificatienummers van uw toestel, browsertype, brede geografische locatie (bv. uw locatie op het niveau van een land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw toestel gecommuniceerd heeft met onze Website, inclusief de pagina's die werden bezocht en de links waarop werd geklikt.

    Het verzamelen van deze informatie laat ons toe om beter te begrijpen wie de bezoekers zijn die onze website bezoeken, vanwaar ze komen, en in welke delen van onze website ze geïnteresseerd zijn. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en de relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

    Bepaalde informatie kan verzameld worden door het gebruik van cookies of een gelijkaardige trackingtechnologie, zoals verder uitgelegd in onze "Cookie Verklaring" die hier beschikbaar is.

   3. In het algemeen zullen we de Persoonsgegevens die we van u verzamelen enkel gebruiken voor de doeleinden die omschreven zijn in deze Verklaring of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw Persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld (zoals voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) indien en in de gevallen waarin dit toegelaten is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  3. Aan wie geeft Companyweb uw Persoonsgegevens door?

   We kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers:

   1. aan onze groepsvennootschappen voor doeleinden die overeenstemmen met deze Verklaring. We nemen voorzorgsmaatregelen om enkel toegang te verlenen tot Persoonsgegevens aan die medewerkers die een gerechtvaardigde zakelijke reden hebben om toegang te krijgen en die een contractueel verbod hebben om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde.
   2. aan onze derde partijen verkopers, dienstverleners en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze Verklaring of aan u meegedeeld werden op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. Dit kan onder meer mededelingen omvatten aan derde partijen verkopers en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met de diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT-platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing en data analyse.
   3. aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is (i) vanwege de geldende wetgeving of regulering, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen.
   4. aan onze auditoren, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.
   5. aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij enkel uw Persoonsgegevens mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Verklaring.
   6. aan gelijk welke andere persoon indien we uw voorafgaande toestemming hebben voor deze mededeling.
  4. Hoe beschermen we uw privacy?

   1. We zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Verklaring, als volgt:
    1. Behoorlijkheid: We zullen uw Persoonsgegevens behoorlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en dat we deze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet.
    2. Doelbinding: We zullen uw Persoonsgegevens voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden verwerken, en zullen deze niet verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden.
    3. Proportionaliteit: We zullen uw Persoonsgegevens verwerken op een wijze die evenredig is met de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken.
    4. Juistheid van gegevens: We nemen passende maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens waarover we beschikken juist en volledig zijn, en waar nodig, geactualiseerd worden. Het is echter ook uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo juist, volledig en actueel mogelijk worden bijgehouden door Companyweb onmiddellijk te informeren over gelijk welke wijzigingen of fouten. U dient Companyweb te verwittigen van gelijk welke wijziging aan de Persoonsgegevens die we over u bijhouden (bv. adreswijziging).
    5. Gegevensbeveiliging: We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Specifieke maatregelen die we gebruiken omvatten:
     • Informatie en training gegeven aan het personeel;
     • Geheimhoudingsovereenkomsten voor het personeel/aannemers;
     • Disciplinaire maatregelen in geval van niet-nakoming;
     • Beveiliging toegepast op systeemtoegang;
     • Preventie, detectie en actiemaatregelen tegen fysiek gevaar;
     • Back-up systemen;
     • Netwerkbeveiliging;
     • Logische toegangsbescherming;
     • Lijst van geautoriseerd personeel;
    6. Verwerkers: We kunnen derde partijen betrekken om uw Persoonsgegevens te verwerken voor en ten behoeve van Companyweb. We verplichten zulke verwerkers om de Persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en te handelen en om passende stappen te ondernemen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens beschermd blijven.
    7. Internationale doorgifte van gegevens: Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar, en verwerkt worden in, andere landen dan degene waarvan u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschillen van de wetgeving van uw land (en, in sommige gevallen, minder bescherming kunnen bieden).
     Meer specifiek bevinden onze servers zich in België, en onze groepsvennootschappen en derde partijen dienstverleners en partners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer we uw Persoonsgegevens verzamelen, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen.
    8. We hebben echter de passende waarborgen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met deze Verklaring wanneer we deze doorgeven aan onze derde partijen dienstverleners. Op uw verzoek kunnen we u hier meer informatie over bezorgen.
    9. Gegevensbewaring: We bewaren Persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang we daartoe een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben (bijvoorbeeld, om de dienst die u hebt verzocht te leveren of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).
     Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, indien het voorgaande niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw Persoonsgegevens opgeslagen werden in back-up archieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens veilig bewaren en deze isoleren van elke verdere verwerking tot de verwijdering mogelijk is.
  5. Uw rechten betreffende gegevensbescherming

   1. U beschikt over de volgende rechten betreffende gegevensbescherming:
    1. Indien u toegang wenst te krijgen tot uw Persoonsgegevens, of deze wenst te corrigeren, actualiseren of om de verwijdering van uw Persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan u dit op gelijk welk ogenblik doen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: [email protected].
    2. Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. U kunt opnieuw deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: [email protected].
    3. Indien we uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kan u op gelijk welk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.
    4. U beschikt over het recht om u op gelijk welk ogenblik af te melden voor marketing communicatie die we u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "uitschrijven" of "afmelden" link in de marketing e-mails die we u sturen of door de instellingen op uw profielpagina te wijzigen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing).
    5. Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)
   2. We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.
  6. Wijzigingen aan deze Verklaring

   1. Deze Verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Verklaring zouden wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. Indien en waar vereist door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan deze Verklaring.
   2. U kunt zien wanneer deze Verklaring voor het laatst werd gewijzigd, door de "laatst gewijzigd op" datum te bekijken die bovenaan deze Verklaring wordt getoond.
 3. Veelgestelde vragen

  1. Wie is Companyweb?

   De vennootschap achter Companyweb is de bv Companyweb met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248D, ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0869.703.978 (RPR Brussel).

   U kan ons bereiken via [email protected].

   Companyweb is een specialist op het vlak van bedrijfsinformatie in België. Wij zijn sinds 2005 actief in deze sector en hebben in die tijd een onberispelijke reputatie opgebouwd als aanbieder van betrouwbare en up-to-date bedrijfsinformatie.

  2. Waar haalt Companyweb zijn informatie?

   De informatie over uw bedrijf die Companyweb verzamelt is hoofdzakelijk afkomstig uit publieke bronnen, die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. Wij raadplegen het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank der Ondernemingen.

   In principe maakt Companyweb dus geen informatie over uw bedrijf publiek die nog niet eerder publiek beschikbaar was. Wij verzamelen hoofdzakelijk reeds beschikbare informatie en maken die op een geordende wijze beschikbaar voor andere ondernemers, financiële instellingen, klanten, leveranciers, etc…

   Daarnaast verzamelt Companyweb ook informatie over uw betalingsgedrag indien u actief bent als handelaar. Companyweb ontvangt deze informatie van andere bedrijven die zaken met u hebben gedaan.

  3. Is mijn bedrijfsinformatie beschermd onder de wetgeving van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna collectief de "Privacy Wetgeving")?

   Companyweb krijgt heel wat vragen van bedrijven en zelfstandige ondernemers, die er van uit gaan dat hun bedrijfsgegevens beschermd zijn door de Privacy Wetgeving. Vaak echter is dat niet het geval. We proberen de regels hieronder voor u samen te vatten.

   Informatie aangaande rechtspersonen is niet beschermd door enige Privacy Wetgeving. De Privacy Wetgeving geldt enkel voor gegevens die rechtstreeks aan een fysieke persoon gekoppeld kunnen worden. De maatschappelijke zetel, het KBO nummer, de jaarrekeningen, de financiële ratio’s, de groepsstructuur van vennootschappen of rechtspersonen is dus niet onderworpen aan de Privacy Wetgeving. Een en ander betekent dat deze gegevens in alle omstandigheden verzameld, verwerkt en ter beschikking van derden gesteld kunnen worden, ook zonder de toestemming van het bedrijf zelf.

   Informatie aangaande zelfstandigen, zaakvoerders of vennootschapsbestuurders is in beginsel wel onderworpen aan de regels van de Privacy Wetgeving. Dit betekent echter niet automatisch dat Companyweb ze niet mag verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming. De Privacy Wetgeving voorziet in een aantal gevallen waarin uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt mogen worden zonder uw voorafgaande toestemming.

   Dit is het geval wanneer wij als onderneming oordelen dat het belang dat het grote publiek heeft bij onze activiteiten en bij het ter beschikking stellen van uw bedrijfsgegevens als zelfstandige of de gegevens verbonden aan uw mandaat als vennootschapsbestuurder opweegt tegen uw recht op privacy. Concreet betekent dit dat wij alle gegevens die rechtstreeks verband houden met uw professionele activiteiten als zelfstandige, zaakvoerder of als vennootschapsbestuurder wel degelijk mogen verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming, maar dat wij niet meer doen dan dat. Er worden geen privégegevens over u verzameld of verwerkt en wij maken alvast zeker geen privégegevens publiek. Namen en adressen die wij opnemen zijn uitsluitend gelinkt aan uw professionele activiteit en vallen alzo onder ons recht om zonder uw voorafgaande toestemming tot verwerking over te gaan.

   Vanzelfsprekend doet Companyweb er daarbij alles aan om correcte en up-to-date informatie te verschaffen. Indien de informatie in onze systemen niet langer correct is, passen wij die graag aan.

   Wat wij echter niet kunnen doen is informatie verwijderen of aanpassen omdat u oordeelt dat ze schadelijk zou zijn voor uw bedrijf of imago. De door ons verstrekte informatie is objectief, publiek beschikbaar op verschillende vindplaatsen, gecontroleerd en relevant voor andere ondernemers. Wij kunnen deze dus niet verwijderen, tenzij het om persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving gaat, in welk geval u ons binnen bepaalde grenzen en als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden daartoe kan vragen om deze niet langer te verwerken. In dat geval kan u ons een verzoek daartoe richten per brief of e-mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

  4. Mag Companyweb mijn bedrijfsgegevens verzamelen en verwerken zonder mijn toestemming?

   Ja, Companyweb mag perfect wettelijk gegevens over uw bedrijf verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming. De enige begrenzing die de wet ons oplegt is enerzijds dat wij vanzelfsprekend geen foutieve informatie mogen verspreiden en anderzijds dat wij geen bedrijfsgeheimen of confidentiële informatie mogen verspreiden.

   De meeste informatie die Companyweb verzamelt en verwerkt is echter afkomstig uit publieke bronnen en dus per definitie niet confidentieel. Alle gegevens in onze systemen zijn bovendien meermaals gecontroleerd en vaak aangepast. Als de informatie die wij via de publieke bronnen hebben verkregen toch een foutje zou bevatten, mag u ons vanzelfsprekend contacteren. Wij passen dan onze informatie onmiddellijk aan als u kan aantonen dat onze informatie niet correct was.

   Voor wat betreft de informatie die Companyweb zou verwerken in verband met uw betalingsgedrag, heeft Companyweb het recht om deze informatie te verzamelen en verwerken op basis van haar gerechtvaardigd belang om objectieve handelsinformatie ter beschikking te stellen aan haar klanten.

  5. Ik ben geen bedrijf, maar een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder. Mag Companyweb mijn gegevens verzamelen en verwerken zonder mijn toestemming?

   Ook als u geen bedrijf bent, maar een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder, mag Companyweb wel degelijk informatie die direct verband houdt met uw professionele activiteiten verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

   Informatie aangaande zelfstandigen, vennootschapsbestuurders of zaakvoerders is in beginsel wel onderworpen aan de regels van de Privacy Wetgeving. Dit betekent echter niet automatisch dat Companyweb ze niet mag verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming. De Privacy Wetgeving voorziet in een aantal gevallen waarin uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt mogen worden zonder uw voorafgaande toestemming. Dit is het geval wanneer wij als onderneming oordelen dat het belang dat het grote publiek heeft bij onze activiteiten en bij het ter beschikking stellen van uw bedrijfsgegevens als zelfstandige of de gegevens verbonden aan uw mandaat als vennootschapsbestuurder opweegt tegen uw recht op privacy. Concreet betekent dit dat wij alle gegevens die rechtstreeks verband houden met uw professionele activiteiten als zelfstandige of als vennootschapsbestuurder wel degelijk mogen verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming, maar dat wij niet meer doen dan dat. Er worden geen privégegevens over u verzameld of verwerkt en wij maken alvast zeker geen privégegevens publiek. Namen en adressen die wij opnemen zijn uitsluitend gelinkt aan uw professionele activiteit en vallen alzo onder ons recht om zonder uw voorafgaande toestemming tot verwerking over te gaan.

  6. Leeft Companyweb de Privacy Wetgeving na?

   Ja. Companyweb neemt uw privacy ernstig en leeft de verplichtingen uit de Privacywetgeving nauwgezet na:

   • Wij verzamelen en verwerken enkel gegevens binnen de grenzen die de Privacy Wetgeving ons toelaat.
   • Wij informeren u over uw rechten middels huidige FAQ en middels onze Privacy Policy.
   • Wij respecteren uw rechten onder de Privacy Wetgeving. Zo verschaffen wij u, onder andere, op verzoek inzage in uw eigen gegevens, corrigeren deze op uw verzoek en kunnen binnen bepaalde grenzen en als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden daartoe uw gegevens voor de toekomst verwijderen.
   • Wij beveiligen onze data conform de wettelijke vereisten.
  7. Kan ik mijn gegevens inkijken?

   Indien u een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder bent en de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken als persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving beschouwd kunnen worden, kan u inderdaad inzage krijgen in deze gegevens. U kan ons een verzoek daartoe sturen per brief of e-mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

   In dergelijk geval zullen wij uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 1 maand uw verzoek nakijken en contact met u opnemen.

  8. Kan ik vragen dat onjuiste gegevens verbeterd worden?

   Indien u een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder bent en de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken als persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving beschouwd kunnen worden en indien bepaalde gegevens feitelijk onjuist zijn en u dit kan bewijzen, kan u inderdaad inzage krijgen in deze gegevens. U kan ons een verzoek daartoe sturen per brief of e-mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart en de nodige bewijzen.

   Indien andere gegevens dan persoonsgegevens foutief vermeld worden op onze website of applicatie (bvb wij melden dat uw bedrijf is stopgezet, maar dat is niet het geval, wij melden het verkeerde adres, wij melden bestuursmandaten die niet meer actueel zijn, etc…) en als u dit kan aantonen met de nodige bewijzen, mag u ons altijd contacteren voor een rechtzetting. U kan ons een verzoek daartoe sturen per brief of mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart en de nodige bewijzen.

   In dergelijk geval zullen wij uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 1 maand uw verzoek nakijken en contact met u opnemen.

  9. Kan ik vragen dat mijn gegevens verwijderd worden?

   Indien u een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder bent en de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken als persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving beschouwd kunnen worden, kan u inderdaad in bepaalde gevallen en indien u voldoet aan de voorwaarden die de wet daarvoor stelt de verwijdering vragen van uw gegevens. U kan ons een verzoek daartoe sturen per brief of mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

   In dergelijk geval zullen wij uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 1 maand uw verzoek nakijken en contact met u opnemen.

  10. Mijn adres wordt vermeld op uw website of uw applicatie, maar er is geen onderneming actief op dit adres. Wat kan ik doen?

   Alle adresgegevens die wij vermelden, komen uit de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of uit het Belgisch Staatsblad. Indien er op uw adres een onderneming vermeld staat, is dit dus omdat er volgens officiële overheidsgegevens wel degelijk een onderneming actief is op uw adres.

   Indien dit de facto niet het geval is, is de reden hiervoor vaak dat er voorheen wél een onderneming gevestigd was en dat de adreswijziging nooit is gepubliceerd of dat een onderneming zich uw adres te kwader trouw heeft toegeëigend. In beide gevallen kan u best door de wijkagent laten vaststellen dat er geen onderneming op uw adres gevestigd is en met het document dat de politie u zal afleveren vervolgens om de ambtshalve schrapping uit de Kruispuntbank der Ondernemingen verzoeken. Van zodra deze wijziging in de Kruispuntbank der Ondernemingen werd doorgevoerd, zullen wij ook onmiddellijk onze gegevens aanpassen.

  11. Ik heb mijn vennootschap of handelszaak overgedragen of ik heb ontslag genomen als bestuurder of zaakvoerder, maar Companyweb vermeldt nog steeds mijn adresgegevens of naam online. Wat moet ik doen?

   Alle adresgegevens en contactgegevens alsook alle bestuursmandaten die wij vermelden, komen uit de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of uit het Belgisch Staatsblad. Indien er op uw adres een onderneming vermeld staat of indien u als bestuurder of zaakvoerder vermeld wordt, is dit dus omdat dit volgens officiële overheidsgegevens wel degelijk correct is.

   Weet dat adreswijzigingen, overdrachten van onderneming, ontslagen en benoemingen pas tegenstelbaar zijn aan derden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Indien u onterecht als bestuurder, zaakvoerder of eigenaar vermeld wordt of indien het adres van een overgedragen vennootschap nog steeds op uw adres vermeld wordt, kan u best zo snel mogelijk zorgen voor de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad. Companyweb volgt elke dag de publicaties in het Staatsblad op en zodra een en ander gepubliceerd is, passen wij ook onmiddellijk onze gegevens aan.

  12. Mijn bedrijf is failliet of in vereffening, maar Companyweb meldt toch nog gegevens van mijn bedrijf. Kan dat?

   Dat is inderdaad mogelijk. Enerzijds is het zo dat tussen het vonnis van faillietverklaring of ontbinding en het afsluiten van faillissement of vereffening veel tijd kan verstrijken en dat in die periode uw gegevens sowieso online blijven.

   Daarnaast is het zo dat in het kader van de doelstellingen van Companyweb als verstrekker van bedrijfsinformatie ook informatie aangaande failliete of vereffende vennootschappen nuttig is voor onze klanten en voor de markt in het algemeen. Wij behouden dus ook deze informatie in onze systemen zolang ze relevant is. Dit alles gebeurt natuurlijk steeds met strikt respect voor de toepasselijke wetgeving.

  U heeft Javascript geblokkeerd. Om gebruik te maken van de website dient u Javascript te deblokkeren.


Meer details