Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Elke bestelling wordt als definitief beschouwd van zodra een bestelbon ondertekend door de klant of een email met de vraag tot activatie, wordt ontvangen. In geval van telefonische bestelling wordt deze als definitief beschouwd vanaf de betaling van de eerste factuur. Gebeurt de bestelling online en wordt deze betaald met betaalkaart dan wordt elke bestelling als definitief beschouwd van zodra de betaling via onze betalingspartner is uitgevoerd.

Artikel 2

Elk contract wordt afgesloten voor een duurtijd van 12 maanden. Het contract wordt stilzwijgend verlengd op vervaldag voor dezelfde voorwaarden en dezelfde periode tegen de op dat ogenblik in voege zijnde tarieven behoudens schriftelijke aangetekende opzeg door de klant ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag.

Artikel 3

De vastgestelde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari overeenkomstig de volgende formule: Nieuwe prijs = Oude prijs * [0,2 + 0,8 (nieuwe Agoria-index / basis Agoria-index)]. Oude prijs: de vergoeding die werd betaald in het jaar voorafgaand aan de indexatie; Nieuwe Agoria-index: de Agoria-index die van toepassing is voor de maand december voorafgaand aan de datum van indexatie; Basis Agoria-index: de Agoria-index die van toepassing is voor de maand december voorafgaand aan de vorige datum van indexatie; De Agoria-index: Agoria-index Refertelonen Centrum, Contract Na 11/7/1981, raadpleegbaar op www.agoria.be. Deze geïndexeerde tarieven zijn op de klant van toepassing van zodra de overeenkomst in het betreffende jaar wordt hernieuwd.

Artikel 4

De toegang tot de Companyweb gegevensbank kan worden verkregen middels rechtstreekse toegang of via een integratie in een applicatie van de klant. In geval van rechtstreekse toegang verleent Companyweb de gebruiker onmiddellijk na betaling toegang tot de gegevensbank. Hierbij zullen de individuele gebruikers kunnen inloggen via hun individueel e-mailadres dat overeenstemt met de door de klant opgegeven domeinnaam. De rechtstreekse toegang tot de diverse diensten is afhankelijk van het bestelde pack (basic, standard of premium). In geval van gebruik van de gegevensbank via integratie in een applicatie van de klant verkrijgt de klant van Companyweb één unieke set login gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) per integratie. Elke set van login gegevens mag slechts worden gebruikt in de ene applicatie waarin de Companyweb gegevensbank is geïntegreerd en waaraan deze is toegewezen. De toegewezen login gegevens mogen niet elders worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Companyweb. De set login gegevens is gelinkt aan het BTW-nummer van de onderneming die voor de integratie van de Companyweb gegevensbank betaalt. Het gebruik van de gegevensbank via de integratie is alleen toegestaan aan medewerkers die werkzaam zijn bij de betreffende onderneming. 

Artikel 5

Companyweb kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van vertragingen, tekortkomingen buiten zijn wil om, zoals o.m. de onderbreking van telefoonlijnen, een ernstig defect aan de computers, het niet langer kunnen beschikken van de aangeboden gegevens en andere vormen van overmacht. Companyweb zal alles in het werk stellen om dergelijke onderbrekingen zo kortstondig mogelijk te maken en de ongemakken voor de klant zoveel mogelijk te beperken. Indien de levering van informatie door overmacht wordt verhinderd dan heeft Companyweb het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen zonder dat dit kan leiden tot eventuele schadevergoeding.

Artikel 6

Companyweb baseert zich voor haar gegevensverstrekking inzake Belgische ondernemingen hoofdzakelijk op officiële bronnen en stelt alles in het werk om de beschikbare gegevens up-to-date, volledig en correct te houden. Gezien de aard en de hoeveelheid van de verwerkte informatie, kan Companyweb evenwel niet de volledige juistheid, noch de volledigheid van de informatie waarborgen. Companyweb's verplichting is beperkt tot een middelenverbintenis. Companyweb kan eveneens informatie verstrekken over buitenlandse ondernemingen (Internationale Rapporten). Hiervoor doet Companyweb een beroep op buitenlandse partners actief in de verwerking van handelsinformatie. Companyweb maakt deze Internationale Rapporten beschikbaar in de vorm waarin ze deze ontvangt ("as is"), op basis van een middelenverbintenis. Daarnaast heeft Companyweb geen controle over, noch inzicht in, de methoden waarop deze buitenlandse partners de handelsinformatie interpreteren (bv. Knipperlichten, gezondheidsscore of kredietlimieten) en kan het hier geen enkele verantwoordelijkheid voor opnemen.  Tot slot is Companyweb niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van nalatigheid, onzorgvuldigheid, opzettelijk wangedrag, of welke andere reden dan ook bij het verkrijgen, verzamelen en verspreiden van de Belgische of internationale gegevens, noch voor enige vertraging in de levering van dergelijke gegevens. In geval van betwisting moet de klant zijn opmerkingen binnen de 8 dagen na ontvangst van de gegevens aan Companyweb meedelen. In ieder geval is de jaarlijkse gecumuleerde aansprakelijkheid van Companyweb beperkt tot het hoogste van de volgende twee bedragen: 5.000 EUR of de jaarlijkse contractwaarde (exclusief BTW).

Artikel 7

De door Companyweb geleverde informatie vormt slechts een deel van de elementen die de gebruiker in staat stellen zich een idee te vormen over de solvabiliteit en/of economische en/of financiële situatie van de opgevraagde onderneming of over de begunstigden van een bedrijf. Absolute zekerheid omtrent de solvabiliteit, de financiële gezondheid van de opgevraagde onderneming of de begunstigden wordt op geen enkele manier door Companyweb gewaarborgd. De door Companyweb gehanteerde gezondheidsbarometer is opgesteld aan de hand van een niet limitatieve lijst van financiële en niet-financiële indicatoren (waarvan de voornaamste zijn: negatieve rendabiliteit, problematische liquiditeit, schuldgraad >100%, verhouding en evolutie van de cashflow t.o.v. schulden op lange en korte termijn, laattijdige neerlegging van de jaarrekening, RSZ-dagvaardingen, achterstallen aan fiscus en RSZ, veelvuldige verplaatsingen van de zetel, ...). Deze analyse vervangt geenszins een eigen analyse door de gebruiker op de cijfers neergelegd bij de Nationale Bank van België en op informatie afkomstig van secundaire bronnen. Companyweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen die de Companyweb-gebruiker neemt o.b.v. de geraadpleegde gegevens. Deze beslissingen behoren volledig toe aan de interpretatie van de Companywebgebruiker.

Artikel 8

Companyweb is niet verplicht de bronnen van de door haar verstrekte gegevens, noch haar werkwijze, bekend te maken. De geleverde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en blijven in elk geval eigendom van Companyweb. Companyweb behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen de gegevens enkel mondeling te verstrekken. De naam van Companyweb zal nooit als bron worden bekendgemaakt.

Artikel 9

De klant verbindt zich ertoe om het gebruik van de toegang tot de Companyweb gegevensbank – zowel rechtstreeks, als middels integratie – te beperken tot zijn eigen organisatie. Hij mag de gegevens in de Companyweb gegevensdatabank niet verkopen, verhuren of gratis of tegen vergoeding overdragen aan derden, noch zijn account rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stellen van derden. Companyweb houdt zich het recht voor het rechtmatige gebruik van haar gegevensbank middels voormelde toegangsrechten te monitoren. Indien Companyweb vaststelt dat individuele gebruikers inloggen op het account van de klant door gebruik te maken van login gegevens met een domeinnaam die verschilt van degene die werd opgegeven door de klant, of indien Companyweb vaststelt dat logingegevens gekoppeld aan een integratie zonder voorafgaandelijke toestemming worden gebruikt buiten de betreffende integratie, is Companyweb gerechtigd om, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang van deze individuele gebruikers tijdelijk of permanent te deactiveren. Bovendien behoudt Companyweb zich het recht voor om in geval van schending van dit artikel een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 10 keer de factuurprijs met een minimum van € 12.500, tenzij een hogere schade kan aangetoond worden, in welk geval schadevergoeding voor de integrale schade kan worden gevorderd.

Artikel 10

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Companyweb is het verboden om het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de Companyweb gegevensbank op te vragen en/ of te hergebruiken. Hierbij zijn in het bijzonder technieken zoals onder meer "scraping", "crawling" of "harvesting" van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de Companyweb gegevensbank verboden. Herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank zijn niet toegestaan als zij strijdig zijn met een normale exploitatie van die databank of als zij ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Companyweb. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Companyweb is het eveneens verboden om, al dan niet geautomatiseerd, systematische of regelmatige bulk opzoekingen uit te voeren of in bulk data op te halen uit de Companyweb gegevensbank. Companyweb behoudt zich het recht voor om in geval van schending van dit artikel de toegang tot Companyweb diensten (tijdelijk) af te sluiten en een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 10 keer de factuurprijs met een minimum van € 12.500, tenzij een hogere schade kan aangetoond worden, in welk geval de schadevergoeding voor de integrale schade kan worden gevorderd.

Artikel 11

Companyweb kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van telefoonnummers door de klant. De klant erkent dat, indien hij de bij Companyweb aangekochte files met telefoonnummers (database marketing) of de geraadpleegde telefoonnummers op haar website wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, hij zich vooraf dient te registreren en de aangekochte files dient te ontdubbelen met de “Bel-me-niet-meer lijst” en dit conform de vigerende wetgeving. De klant verbindt er zich toe om alle verzoeken tot wijziging en schrapping van gegevens die Companyweb ontvangt en aan de klant van database marketingproducten overmaakt, onmiddellijk in te willigen.

Artikel 12

In het kader van de verwerking en uitvoering van bestellingen zullen bepaalde persoonsgegevens door Companyweb verwerkt worden. Daarnaast kunnen de meegedeelde persoonsgegevens ook gebruikt worden om commerciële acties en informatie over nieuwe producten en diensten van Companyweb voor te stellen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Companyweb en de uitoefening van rechten door de klant in dit verband, wordt verwezen naar de Privacy Policy voor Klanten, Prospecten, Leveranciers en Zakelijke Partners, beschikbaar op https://www.companyweb.be/privacybeleid

Artikel 13

Companyweb behoudt zich het recht het contract op elk moment te schorsen of deze te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst. In dit geval stort Companyweb de kostprijs van het abonnement terug verminderd met de reeds verstreken maanden en de lopende maand, waarbij één maand als 1/12de van de jaarvergoeding wordt beschouwd. Companyweb mag de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden als de gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet heeft nageleefd. Een dergelijke ontbinding kan geenszins aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding in hoofde van Companyweb maar deze laatste blijft wel gerechtigd schadevergoeding te vorderen van de gebruiker.

Artikel 14

De factuur wordt op de eerstvolgende werkdag opgestuurd. Betaling geschiedt contant of via creditcard. In geval van laattijdige betaling behoudt Companyweb zich het recht voor de toegang tot de databank te ontzeggen zonder dat dit de nietigheid van het contract met zich meebrengt. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar vanaf de factuurdatum verschuldigd, met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de overeengekomen prijs met een minimum van € 75.

Artikel 15

Companyweb houdt zich het recht voor om op elk moment, eenzijdig, niet-materiële wijzigingen aan deze factuurvoorwaarden aan te brengen. De gewijzigde versie van de factuurvoorwaarden, waarin deze niet-materiële wijzigingen zijn aangebracht, treedt in werking vanaf de kennisgeving ervan door Companyweb aan de klant. Daarnaast houdt Companyweb zich het recht voor om materiële wijzigingen aan deze factuurvoorwaarden aan te brengen. Door de Companyweb gegevensbank te blijven gebruiken, aanvaardt u gebonden te zijn door de versie van de factuurvoorwaarden waarin de materiële wijzigingen zijn aangebracht. Indien u niet akkoord gaat met deze materiële wijzigingen, dient u Companyweb hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen een termijn van 10 kalenderdagen. Companyweb zal enkel wijzigingen, zowel niet-materieel als materieel, aan de factuurvoorwaarden aanbrengen wanneer daar gegronde juridische, technische, commerciële of operationele redenen voor bestaan.

Artikel 16

Huidige factuurvoorwaarden zijn de enige geldende tussen partijen. Voor alle geschillen, ongeacht de oorzaak, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Internationale Privaat Recht, is van toepassing.

  U heeft Javascript geblokkeerd. Om gebruik te maken van de website dient u Javascript te deblokkeren.


Meer details