Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Elke bestelling wordt als definitief beschouwd van zodra een bestelbon ondertekend door de klant of een email met de vraag tot activatie, wordt ontvangen. In geval van telefonische bestelling wordt deze als definitief beschouwd vanaf de betaling van de eerste factuur. Gebeurt de bestelling online en wordt deze betaald met betaalkaart dan wordt elke bestelling als definitief beschouwd van zodra de betaling via Ogone is uitgevoerd.

Artikel 2

Elk contract wordt afgesloten voor een duurtijd van 12 maanden. Het contract wordt stilzwijgend verlengd op vervaldag voor dezelfde voorwaarden en dezelfde periode, tegen de op dat ogenblik in voege zijnde tarieven behoudens schriftelijke aangetekende opzeg door de klant ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag.

Artikel 3

Companyweb verleent de gebruiker onmiddellijk na betaling toegang tot de gegevensbank. De individuele gebruikers zullen kunnen inloggen via hun individueel e-mailadres dat overeenstemt met de door de klant opgegeven domeinnaam. De toegang tot de diverse diensten is afhankelijke van het bestelde pack (basic, standard of premium).

Artikel 4

Companyweb kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van vertragingen, tekortkomingen buiten zijn wil om, zoals o.m. de onderbreking van telefoonlijnen, een ernstig defect aan de computers, het niet langer kunnen beschikken van de aangeboden gegevens en andere vormen van overmacht. Companyweb zal alles in het werk stellen om dergelijke onderbrekingen zo kortstondig mogelijk te maken en de ongemakken voor de klant zoveel mogelijk te beperken. Indien de levering van informatie door overmacht wordt verhinderd dan heeft Companyweb het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen zonder dat dit kan leiden tot eventuele schadevergoeding.

Artikel 5

Companyweb baseert zich voor haar gegevensverstrekking hoofdzakelijk op officiële bronnen en stelt alles in het werk om de beschikbare gegevens up-to-date, volledig en correct te houden. Gezien de aard en de hoeveelheid van de verwerkte informatie, kan Companyweb evenwel niet de volledige juistheid, noch de volledigheid van de informatie waarborgen. Companyweb verbindt zich voor wat betreft de middelen. Companyweb is niet verplicht de bronnen van de door haar verstrekte gegevens, noch haar werkwijze, bekend te maken. Companyweb behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen de gegevens enkel mondeling te verstrekken. De naam van Companyweb zal nooit als bron worden bekendgemaakt.

Artikel 6

De door Companyweb geleverde informatie vormt slechts een deel van de elementen die de gebruiker in staat stellen zich een idee te vormen over de solvabiliteit en/of economische en/of financiële situatie van de opgevraagde onderneming. Absolute zekerheid omtrent de solvabiliteit, de financiële gezondheid van de opgevraagde onderneming wordt op geen enkele manier door Companyweb gewaarborgd. De door Companyweb gehanteerde gezondheidsbarometer is opgesteld aan de hand van een niet limitatieve lijst van financiële en niet-financiële indicatoren (waarvan de voornaamste zijn : negatieve rendabiliteit, problematische liquiditeit, schuldgraad >100%, verhouding en evolutie van de cashflow t.o.v. schulden op lange en korte termijn, laattijdige neerlegging van de jaarrekening, rsz-dagvaardingen, achterstallen aan fiscus en RSZ, veelvuldige verplaatsingen van de zetel, ...). Deze analyse vervangt geenszins een eigen analyse door de gebruiker op de cijfers neergelegd bij de Nationale Bank van België en op informatie afkomstig van secundaire bronnen. Companyweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen die de Companyweb-gebruiker neemt o.b.v. de geraadpleegde gegevens. Deze beslissingen behoren volledig toe aan de interpretatie van de Companyweb-gebruiker.

Artikel 7

Companyweb is niet verplicht de bronnen van de door haar verstrekte gegevens, noch haar werkwijze, bekend te maken. De geleverde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en blijven in elk geval eigendom van Companyweb. Companyweb behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen de gegevens enkel mondeling te verstrekken. De naam van Companyweb zal nooit als bron worden bekendgemaakt.

Artikel 8

De klant verbindt zich ertoe om het gebruik van de toegang tot de Companyweb gegevensbank te beperken tot zijn eigen organisatie. Hij mag de gegevens in de Companyweb gegevensdatabank niet verkopen, verhuren of gratis of tegen vergoeding overdragen aan derden, noch zijn account ter beschikking stellen van derden. Indien Companyweb vaststelt dat individuele gebruikers inloggen op het account van de klant door gebruik te maken van login gegevens met een domeinnaam die verschilt van degene die werd opgegeven door de klant, is Companyweb gerechtigd om, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang van deze individuele gebruikers tijdelijk of permanent te deactiveren. Bovendien behoudt Companyweb zich het recht voor om in geval van schending van dit artikel een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 10 keer de factuurprijs met een minimum van € 12.500, tenzij een hogere schade, in welk geval schadevergoeding voor de integrale schade kan worden gevorderd.

Artikel 9

Companyweb kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van telefoonnummers door de klant. De klant erkent dat, indien hij de bij Companyweb aangekochte files met telefoonnummers (database marketing) of de geraadpleegde telefoonnummers op haar website wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, hij zich vooraf dient te registreren en de aangekochte files dient te ontdubbelen met de “Bel-me-niet-meer lijst” en dit conform de vigerende wetgeving. De klant verbindt er zich toe om alle verzoeken tot wijziging en schrapping van gegevens die Companyweb ontvangt en aan de klant van database marketing-producten overmaakt, onmiddellijk in te willigen.

Artikel 10

In het kader van de verwerking en uitvoering van bestellingen zullen bepaalde persoonsgegevens door Companyweb verwerkt worden. Daarnaast kunnen de meegedeelde persoonsgegevens ook gebruikt worden om commerciële acties en informatie over nieuwe producten en diensten van Companyweb voor te stellen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Companyweb en de uitoefening van rechten door de klant in dit verband, wordt verwezen naar de Privacy Policy voor Klanten, Prospecten, Leveranciers en Zakelijke Partners, beschikbaar op https://www.companyweb.be/privacybeleid

Artikel 11

Companyweb behoudt zich het recht het contract op elk moment te schorsen of deze te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst. In dit geval stort Companyweb de kostprijs van het abonnement terug verminderd met de reeds verstreken maanden en de lopende maand, waarbij één maand als 1/12de van de jaarvergoeding wordt beschouwd. Companyweb mag de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden als de gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet heeft nageleefd. Een dergelijke ontbinding kan geenszins aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding in hoofde van Companyweb maar deze laatste blijft wel gerechtigd schadevergoeding te vorderen van de gebruiker.

Artikel 12

De factuur wordt op de eerstvolgende werkdag opgestuurd. Betaling geschiedt contant of via creditcard. In geval van laattijdige betaling behoudt Companyweb zicht het recht tot de toegang tot de databank te ontzeggen zonder dat dit de nietigheid van het contract met zich brengt. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar vanaf de factuurdatum verschuldigd, met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de overeengekomen prijs met een minimum van € 75.

Artikel 13

Companyweb behoudt zich het recht voor deze factuurvoorwaarden eenzijdig te wijzigen omwille van juridische, technische of gegronde commerciële of operationele redenen. De gewijzigde versie van de factuurvoorwaarden zal in werking treden vanaf de kennisgeving ervan door Companyweb aan de klant. Door de Companyweb gegevensbank te blijven gebruiken aanvaardt u gebonden te zijn door de gewijzigde versie van de factuurvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde factuurvoorwaarden, dient u Companyweb hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen een termijn van 10 kalenderdagen.

Artikel 14

Huidige factuurvoorwaarden zijn de enig geldende tussen partijen. Voor alle geschillen ongeacht de oorzaak zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Internationale Privaat Recht, is van toepassing.

  Deze browserversie wordt niet langer ondersteund door Companyweb. Gelieve uw browser te updaten naar de nieuwste versie.

  U heeft Javascript geblokkeerd. Om gebruik te maken van de website dient u Javascript te deblokkeren.


Meer details