Crisis weerbaarheid

Huidige economische situatie

Het huidige economische klimaat is onderhevig aan enkele tendensen die de werking van bedrijven sterk beïnvloeden. Tijdens de Corona crisis hebben vele ondernemingen hun reserves moeten aanspreken. Zij worden nu geconfronteerd met onder meer verhoogde loonkosten en zeer dure energie. Dit brengt vele ondernemingen in moeilijkheden. Companyweb onderzoekt welke ondernemingen het best gewapend zijn om deze crisis te doorstaan.

Welke bedrijven zijn het best gewapend?

Bedrijven met voldoende reserves zoals opgenomen in de jaarrekening zijn beter bestand om een periode met zeer sterk gestegen kosten te overleven.

Niet alle ondernemingen bevinden zich echter in een vergelijkbare situatie. Ook hier blijven er sectorale verschillen en komen sommige bedrijfstakken die in 2021 al kwetsbaar waren, verder onder druk te staan. Hun blootstelling aan de tendensen varieert uiteraard naargelang de sector waarin ze actief zijn. Aan de ene kant verschilt zowel de energie-intensiteit, als de relatieve loonkost, van sector tot sector (zie studie Nationale Bank van België).

Aan de andere kant kunnen niet alle bedrijven de kostenstijging in dezelfde mate doorrekenen in de verkoopprijzen. De mate waarin bedrijven kosten kunnen doorrekenen hangt, naast de sector waarin ze actief zijn, ook af van hun grootte (personeel, omzet, balanstotaal). Kleine bedrijven zijn hiervoor in het algemeen meer kwetsbaar. Dit blijkt duidelijk uit de jaarlijkse faillissement cijfers gepubliceerd door Statbel.

Companyweb gaat na in welke mate bedrijven:

  • over voldoende reserves beschikken (liquiditeitsbuffer)
  • kwetsbaar zijn op basis van hun grootte (bedrijfsgrootte)
  • actief zijn in een sector waar de tendensen een grote impact hebben (sectorgevoeligheid)

De combinatie van deze 3 parameters leidt tot bijkomende inzichten.

Opgelet: Immuniteitsgraad versus Gezondheidsbarometer

Bij de berekening van gezondheidsbarometer wordt uitgegaan van de onderneming als “going concern”.

Hierbij wordt rekening gehouden met algemene gezondheidstoestand van een onderneming en worden vele paramaters in acht genomen: rendabiliteit, schuldgraad, liquiditeit, evolutie gecumuleerd verlies/winst , evolutie van de cashflow … en niet financiële indicatoren zoals: Laattijdige neerlegging van de jaarrekening, RSZ-dagvaardingen, achterstallen aan fiscus en RSZ, vroegere faillissementen van een of meerdere bestuurders, gerechtelijke reorganisatie….

Bij de immuniteitsgraad wordt uitgegaan van een “economische standstill” gedurende een beperkte periode en wordt onderzocht of een onderneming deze periode kan overleven.

De immuniteitsgraad kan bijgevolg een ander beeld vertonen dan de gezondheidsbarometer en helpen bij het beoordelen van eventuele ondersteuningen aan de getroffen onderneming (afbetalingsplan, betalingsuitstel,...).

De immuniteitsgraad is bovendien een evolutief gegeven afhankelijk van de duurtijd van de crisis, de genomen steunmaatregelen, kredietfaciliteiten, moment van heropstart van sommige sectoren…

  U heeft Javascript geblokkeerd. Om gebruik te maken van de website dient u Javascript te deblokkeren.


Meer details