Privacy & Cookie Policy

FAQ

Wie is Companyweb?

De vennootschap achter Companyweb is de bvba Companyweb met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248D, ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0869.703.978 (RPR Brussel).

U kan ons bereiken via dpo@companyweb.be.

Companyweb is een specialist op het vlak van bedrijfsinformatie in België. Wij zijn sinds 2005 actief in deze sector en hebben in die tijd een onberispelijke reputatie opgebouwd als aanbieder van betrouwbare en up-to-date bedrijfsinformatie.

Waar haalt Companyweb zijn informatie?

De informatie over uw bedrijf die Companyweb verzamelt is hoofdzakelijk afkomstig uit publieke bronnen, die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. Wij raadplegen het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank der Ondernemingen.

In principe maakt Companyweb dus geen informatie over uw bedrijf publiek die nog niet eerder publiek beschikbaar was. Wij verzamelen hoofdzakelijk reeds beschikbare informatie en maken die op een geordende wijze beschikbaar voor andere ondernemers, financiële instellingen, klanten, leveranciers, etc…

Daarnaast verzamelt Companyweb ook informatie over uw betalingsgedrag indien u actief bent als handelaar. Companyweb ontvangt deze informatie van andere bedrijven die zaken met u hebben gedaan.

Is mijn bedrijfsinformatie beschermd onder de wetgeving van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "Privacy Wetgeving"?

Companyweb krijgt heel wat vragen van bedrijven en zelfstandige ondernemers, die er van uit gaan dat hun bedrijfsgegevens beschermd zijn door de Privacy Wetgeving. Vaak echter is dat niet het geval. We proberen de regels hieronder voor u samen te vatten.

Informatie aangaande rechtspersonen is niet beschermd door enige Privacy Wetgeving. De Privacy Wetgeving geldt enkel voor gegevens die rechtstreeks aan een fysieke persoon gekoppeld kunnen worden. De maatschappelijke zetel, het KBO nummer, de jaarrekeningen, de financiële ratio’s, de groepsstructuur van vennootschappen of rechtspersonen is dus niet onderworpen aan de Privacy Wetgeving. Een en ander betekent dat deze gegevens in alle omstandigheden verzameld, verwerkt en ter beschikking van derden gesteld kunnen worden, ook zonder de toestemming van het bedrijf zelf.

Informatie aangaande zelfstandigen, zaakvoerders of vennootschapsbestuurders is in beginsel wel onderworpen aan de regels van de Privacy Wet. Dit betekent echter niet automatisch dat Companyweb ze niet mag verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming. De Privacy Wetgeving voorziet in een aantal gevallen waarin uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt mogen worden zonder uw voorafgaande toestemming.

Dit is het geval wanneer wij als onderneming oordelen dat het belang dat het grote publiek heeft bij onze activiteiten en bij het ter beschikking stellen van uw bedrijfsgegevens als zelfstandige of de gegevens verbonden aan uw mandaat als vennootschapsbestuurder opweegt tegen uw recht op privacy. Concreet betekent dit dat wij alle gegevens die rechtstreeks verband houden met uw professionele activiteiten als zelfstandige, zaakvoerder of als vennootschapsbestuurder wel degelijk mogen verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming, maar dat wij niet meer doen dan dat. Er worden geen privégegevens over u verzameld of verwerkt en wij maken alvast zeker geen privégegevens publiek. Namen en adressen die wij opnemen zijn uitsluitend gelinkt aan uw professionele activiteit en vallen alzo onder ons recht om zonder uw voorafgaande toestemming tot verwerking over te gaan.

Vanzelfsprekend doet Companyweb er daarbij alles aan om correcte en up-to-date informatie te verschaffen. Indien de informatie in onze systemen niet langer correct is, passen wij die graag aan.

Wat wij echter niet kunnen doen is informatie verwijderen of aanpassen omdat u oordeelt dat ze schadelijk zou zijn voor uw bedrijf of imago. De door ons verstrekte informatie is objectief, publiek beschikbaar op verschillende vindplaatsen, gecontroleerd en relevant voor andere ondernemers. Wij kunnen deze dus niet verwijderen, tenzij het om persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving gaat, in welk geval u ons binnen bepaalde grenzen en als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden daartoe kan vragen om deze niet langer te verwerken. In dat geval kan u ons een verzoek daartoe richten per brief of e-mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Mag Companyweb mijn bedrijfsgegevens verzamelen en verwerken zonder mijn toestemming?

Ja, Companyweb mag perfect wettelijk gegevens over uw bedrijf verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming. De enige begrenzing die de wet ons oplegt is enerzijds dat wij vanzelfsprekend geen foutieve informatie mogen verspreiden en anderzijds dat wij geen bedrijfsgeheimen of confidentiële informatie mogen verspreiden.

De meeste informatie die Companyweb verzamelt en verwerkt is echter afkomstig uit publieke bronnen en dus per definitie niet confidentieel. Alle gegevens in onze systemen zijn bovendien meermaals gecontroleerd en vaak aangepast. Als de informatie die wij via de publieke bronnen hebben verkregen toch een foutje zou bevatten, mag u ons vanzelfsprekend contacteren. Wij passen dan onze informatie onmiddellijk aan als u kan aantonen dat onze informatie niet correct was.

Voor wat betreft de informatie die Companyweb zou verwerken in verband met uw betalingsgedrag, heeft Companyweb het recht om deze informatie te verzamelen en verwerken op basis van haar gerechtvaardigd belang om objectieve handelsinformatie ter beschikking te stellen aan haar klanten.

Ik ben geen bedrijf, maar een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder. Mag Companyweb mijn gegevens verzamelen en verwerken zonder mijn toestemming?

Ook als u geen bedrijf bent, maar een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder, mag Companyweb wel degelijk informatie die direct verband houdt met uw professionele activiteiten verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

Informatie aangaande zelfstandigen, vennootschapsbestuurders of zaakvoerders is in beginsel wel onderworpen aan de regels van de Privacy Wetgeving. Dit betekent echter niet automatisch dat Companyweb ze niet mag verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming. De Privacy Wetgeving voorziet in een aantal gevallen waarin uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt mogen worden zonder uw voorafgaande toestemming. Dit is het geval wanneer wij als onderneming oordelen dat het belang dat het grote publiek heeft bij onze activiteiten en bij het ter beschikking stellen van uw bedrijfsgegevens als zelfstandige of de gegevens verbonden aan uw mandaat als vennootschapsbestuurder opweegt tegen uw recht op privacy. Concreet betekent dit dat wij alle gegevens die rechtstreeks verband houden met uw professionele activiteiten als zelfstandige of als vennootschapsbestuurder wel degelijk mogen verzamelen en verwerken zonder uw voorafgaande toestemming, maar dat wij niet meer doen dan dat. Er worden geen privégegevens over u verzameld of verwerkt en wij maken alvast zeker geen privégegevens publiek. Namen en adressen die wij opnemen zijn uitsluitend gelinkt aan uw professionele activiteit en vallen alzo onder ons recht om zonder uw voorafgaande toestemming tot verwerking over te gaan.

Leeft Companyweb de Privacy Wetgeving na?

Ja. Companyweb neemt uw privacy ernstig en leeft de verplichtingen uit de Privacy Wetgeving nauwgezet na:

Heeft Companyweb aangifte gedaan bij de Privacy Commissie over het feit dat zij persoonsgegevens verwerken?

Ja, Companyweb heeft onder de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) aangifte gedaan bij de Privacy Commissie van het feit dat wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. U kan onze aangifte raadplegen in het publiek register op de website van de Privacy Commissie (www.privacycommission.be). Gelieve te noteren dat onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming de verplichting tot aangifte bij de Privacy Commissie afgeschaft wordt vanaf 25 mei 2018.

Kan ik mijn gegevens inkijken?

Indien u een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder bent en de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken als persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving beschouwd kunnen worden, kan u inderdaad inzage krijgen in deze gegevens. U kan ons een verzoek daartoe sturen per brief of e-mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

In dergelijk geval zullen wij uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 1 maand uw verzoek nakijken en contact met u opnemen.

Kan ik vragen dat onjuiste gegevens verbeterd worden?

Indien u een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder bent en de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken als persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving beschouwd kunnen worden en indien bepaalde gegevens feitelijk onjuist zijn en u dit kan bewijzen, kan u inderdaad inzage krijgen in deze gegevens. U kan ons een verzoek daartoe sturen per brief of e-mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart en de nodige bewijzen.

Indien andere gegevens dan persoonsgegevens foutief vermeld worden op onze website of applicatie (bvb wij melden dat uw bedrijf is stopgezet, maar dat is niet het geval, wij melden het verkeerde adres, wij melden bestuursmandaten die niet meer actueel zijn, etc…) en als u dit kan aantonen met de nodige bewijzen, mag u ons altijd contacteren voor een rechtzetting. U kan ons een verzoek daartoe sturen per brief of mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart en de nodige bewijzen.

In dergelijk geval zullen wij uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 1 maand uw verzoek nakijken en contact met u opnemen.

Kan ik vragen dat mijn gegevens verwijderd worden?

Indien u een zelfstandige, vennootschapsbestuurder of zaakvoerder bent en de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken als persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving beschouwd kunnen worden, kan u inderdaad in bepaalde gevallen en indien u voldoet aan de voorwaarden die de Privacy Wetgeving daarvoor stelt de verwijdering vragen van uw gegevens. U kan ons een verzoek daartoe sturen per brief of mail, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

In dergelijk geval zullen wij uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 1 maand uw verzoek nakijken en contact met u opnemen.

Mijn adres wordt vermeld op uw website of uw applicatie, maar er is geen onderneming actief op dit adres. Wat kan ik doen?

Alle adresgegevens die wij vermelden, komen uit de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of uit het Belgisch Staatsblad. Indien er op uw adres een onderneming vermeld staat, is dit dus omdat er volgens officiële overheidsgegevens wel degelijk een onderneming actief is op uw adres.

Indien dit de facto niet het geval is, is de reden hiervoor vaak dat er voorheen wél een onderneming gevestigd was en dat de adreswijziging nooit is gepubliceerd of dat een onderneming zich uw adres te kwader trouw heeft toegeëigend. In beide gevallen kan u best door de wijkagent laten vaststellen dat er geen onderneming op uw adres gevestigd is en met het document dat de politie u zal afleveren vervolgens om de ambtshalve schrapping uit de Kruispuntbank der Ondernemingen verzoeken. Van zodra deze wijziging in de Kruispuntbank der Ondernemingen werd doorgevoerd, zullen wij ook onmiddellijk onze gegevens aanpassen.

Ik heb mijn vennootschap of handelszaak overgedragen of ik heb ontslag genomen als bestuurder of zaakvoerder, maar Companyweb vermeldt nog steeds mijn adresgegevens of naam online. Wat moet ik doen?

Alle adresgegevens en contactgegevens alsook alle bestuursmandaten die wij vermelden, komen uit de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of uit het Belgisch Staatsblad. Indien er op uw adres een onderneming vermeld staat of indien u als bestuurder of zaakvoerder vermeld wordt, is dit dus omdat dit volgens officiële overheidsgegevens wel degelijk correct is.

Weet dat adreswijzigingen, overdrachten van onderneming, ontslagen en benoemingen pas tegenstelbaar zijn aan derden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Indien u onterecht als bestuurder, zaakvoerder of eigenaar vermeld wordt of indien het adres van een overgedragen vennootschap nog steeds op uw adres vermeld wordt, kan u best zo snel mogelijk zorgen voor de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad. Companyweb volgt elke dag de publicaties in het Staatsblad op en zodra een en ander gepubliceerd is, passen wij ook onmiddellijk onze gegevens aan.

Mijn bedrijf is failliet of in vereffening, maar Companyweb meldt toch nog gegevens van mijn bedrijf. Kan dat?

Dat is inderdaad mogelijk. Enerzijds is het zo dat tussen het vonnis van faillietverklaring of ontbinding en het afsluiten van faillissement of vereffening veel tijd kan verstrijken en dat in die periode uw gegevens sowieso online blijven.

Daarnaast is het zo dat in het kader van de doelstellingen van Companyweb als verstrekker van bedrijfsinformatie ook informatie aangaande failliete of vereffende vennootschappen nuttig is voor onze klanten en voor de markt in het algemeen. Wij behouden dus ook deze informatie in onze systemen zolang ze relevant is. Dit alles gebeurt natuurlijk steeds met strikt respect voor de toepasselijke wetgeving.

Laatst aangepast op 25 mei 2018