COMPANYWEB – Gebruiksvoorwaarden van de Website

COMPANYWEB – Gebruiksvoorwaarden van de Website

Geldig vanaf 15/03/2016

 1. Inleiding

 2. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, die gevonden kan worden op https://www.companyweb.be/ (de "Website").

  De Website is eigendom van en wordt beheerd door Companyweb BVBA, met exploitatiezetel aan de Leuvensesteenweg 248D, 1800 Vilvoorde en met maatschappelijke zetel aan de Kamelialaan 10 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het ondernemingsnummer 0869.703.978 en met BTW nummer BE0869.703.978 ("Companyweb", "wij", "ons" of "onze").

  Gelieve deze Voorwaarden aandachtig te lezen. Door de raadpleging en het gebruik van de Website wordt u geacht de Voorwaarden te hebben begrepen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, moet u het gebruik van onze Website stopzetten.

  Door het gebruik van de Website, aanvaardt u juridisch gebonden te zijn door deze Voorwaarden en bevestigt u dat u kennis hebt genomen van het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 3. Wijzigingen aan de Voorwaarden

 4. Companyweb behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, ieder deel van de Website, de Informatie of deze Voorwaarden te wijzigen. Gelieve de Website regelmatig te raadplegen voor wijzigingen aan deze Voorwaarden. De datum bovenaan deze webpagina geeft aan wanneer deze Voorwaarden het laatst werden aangepast. Door de Website te blijven gebruiken aanvaardt u gebonden te zijn door de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met gewijzigde Voorwaarden, dient u het gebruik van de Website stop te zetten na de datum waarop de wijzigingen in voege treden.

 5. Toegestaan gebruik van de Website

 6. De intellectuele eigendomsrechten op de Website en het auteursrecht op alle materiaal opgeslagen, weergegeven en toegankelijk op de Website is eigendom van Companyweb of naar behoren door een derde in licentie gegeven. Al deze rechten worden voorbehouden.

  Het gratis gedeelte van deze Website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-systematische opzoekingen en louter voor uw persoonlijk gebruik of voor intern gebruik binnen uw organisatie.

  U mag het gratis gedeelte van deze Website niet gebruiken om, al dan niet systematisch, opzoekingen te doen met het doel de resultaten van deze opzoekingen commercieel te exploiteren. U mag evenmin software, bots of enig geautomatiseerd system gebruiken om informatie van deze website te halen met het oog op hergebruik voor commerciële doeleinden is verboden. Companyweb behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod op screen scraping.

  Het is toegestaan informatie van het gratis gedeelte van de Website te downloaden, printen, tijdelijk op teslaan, op te halen en weer te geven op een computer scherm, individuele pagina's op papier uit te drukken (maar niet te fotokopiëren), en zulke pagina's in elektronische vorm op een schijf op te slaan (maar niet op enige andere server of ander opslagapparaat verbonden met het netwerk) voor uw persoonlijk gebruik of voor intern gebruik binnen uw organisatie.

  Het is niet toegestaan (behalve indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen) om informatie op het gratis gedeelte van deze Website aan te passen of te wijzigen en de informatie of enig deel ervan mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, uitgezonden, of overgedragen op enige andere manier aan derden voor commerciële doeleinden.

  Het gebruik van het betalende gedeelte van deze Website wordt geregeld door onze Algemene Voorwaarden.

 7. Disclaimer

 8. De Website en alle materiaal en informatie beschikbaar via de Website worden in huidige staat ("as is" en "as and when") aangeboden. Companyweb geeft geen garantie over de juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, tijdigheid, volledigheid, werking of toepasselijkheid voor een bepaald doel van de Website of enig materiaal of informatie beschikbaar via de Website. Wij baseren ons louter op de gegevens die door officiële instanties beschikbaar worden gemaakt, zoals de Kruispuntbank der Ondernemingen of het Belgisch Staatsblad. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de Website en de informatie die ze bevat geschikt is voor de door u beoogde doeleinden. Geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard door of voor rekening van Companyweb voor enige fouten, weglatingen of enige onjuist materiaal of informatie op de Website. Bovendien geeft Companyweb geen garantie dat de Website of enig materiaal of informatie erop ononderbroken beschikbaar is.

  U erkent en aanvaardt tevens dat de werking van de Website afhankelijk is van de goede en effectieve werking van het internet en andere apparatuur en diensten van derden, en dat wij hierover geen enkele garantie geven en er op geen enkele wijze voor aansprakelijk kunnen zijn.

  Hoewel Companyweb er voor probeert te zorgen dat de informatie op deze Website juist en up-to-date is, is Companyweb niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit of in verband staat met het raadplegen of gebruiken van de Website, met dien verstande dat niets hierin de aansprakelijkheid beperkt voor verliezen die niet mogen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  In geen geval is Companyweb aansprakelijk voor enige schade met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot goodwill, bedrijfsverlies, enz.), of enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, zij het onder een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website of een van de informatie.

 9. Koppeling

 10. Websites of webpagina's waarmee deze Website gekoppeld is, worden enkel voor informatie doeleinden weergegeven en werden niet nagekeken door Companyweb. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van zulke websites of webpagina's, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor enige verliezen of boetes die het gevolg zijn van het gebruik van enige koppelingen of het vertrouwen op de inhoud van externe websites die met deze Website gekoppeld zijn of die opgenomen zijn in deze Website.

  Het is niet toegestaan deze Website te kaderen, te koppelen, te deep linken aan enige andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u een kader, koppeling of deep link naar onze Website wenst op te stellen, gelieve info@companyweb.be te contacteren.

 11. Computer virussen, wormen en Trojaanse paarden

 12. Companyweb gebruikt redelijke inspanningen om deze Website te beschermen tegen computer virussen, wormen en Trojaanse paarden. Companyweb garandeert niet dat de Website vrij is van computer virussen, wormen en Trojaanse paarden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de overdracht van computer virussen, wormen of Trojaanse paarden via de Website of via bestanden die voor u op de Website ter beschikking staan om te downloaden.

 13. Bescherming van persoonsgegevens en online privacybeleid

 14. Wij kunnen bepaalde basisinformatie vereisen die u als individu identificeert ("Persoonsgegevens"), zoals uw naam en e-mail adres, om u in staat te stellen om van specifieke door ons aangeboden diensten te genieten. Wij zullen dergelijke Persoonsgegevens enkel gebruiken om informatie die u heeft aangevraagd te verlenen of voor andere doeleinden uiteengezet in deze Voorwaarden.

  Wij kunnen bij gelegenheid gebruik maken van Persoonsgegevens die wij verzamelen om ons te helpen onze Website te beheren en/of voor marketingdoeleinden. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie toezenden over onze diensten die wij van bijzonder belang voor u achten indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Indien u niet wenst dat wij op dergelijke wijze gebruik maken van uw Persoonsgegevens, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar privacy@companyweb.be.

  Ten einde uw privacy beter te beschermen, hebben wij een Privacybeleid dat onze online informatiepraktijken uiteenzet, alsook de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt op of in verband met deze Website. Klik hier voor een kopie van dit Privacybeleid, weer te geven en/of een kopie af te printen.

 15. Nietigheid en/of onafdwingbaarheid

 16. Indien deze Voorwaarden of een deel ervan onwettelijk, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zouden worden verklaard, dan zullen zij, in de mate dat zij onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, geacht worden uit de Voorwaarden te zijn verwijderd en de overige Voorwaarden zullen overeind, volledig van kracht en bindend blijven.

 17. Omstandigheden buiten wil

 18. Companyweb zal niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuken op deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil vallen.

 19. Downloaden van bestanden

 20. Bepaalde bestanden of informatie kunnen van deze Website worden gedownload. Deze bestanden of informatie zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en in het bijzonder artikel 3, Toegestaan gebruik van de Website.

 21. Toepasselijk recht

 22. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van Brussel.